අමතන්න

 

භාෂා තාක්ෂණ පර්යේෂණාගාරය,
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය පර්ගණක අධ්‍යයනායතනය,
නො. 35, රීඩ් මාවත,
කොළඹ 07,
ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන අංකය: 071 5827347

ෆැක්ස්: 0112587239

ඉ-තැපැල්: ltrl@ucsc.lk