දේශීයකරණය

දේශීයකරණ ව්‍යාපෘති

  • ගූගල් අතුරු මුහුණත දේශීයකරණය
  • වින්ඩෝස් විස්ටා, වින්ඩෝස් 7, ඔෆිස් 2007 සහ ඔෆිස් 2010 දේශීයකරණය
  • මයික්‍රොසොෆ්ට් ඔෆිස් අක්ෂර වින්‍යාස පරීක්ෂකය
  • සිංහල අකාරාදි අනුපිළිවෙළ සැකසීම
  • Defining Sinhala Locale for CLDR
  • Defining official country names and country codes in Sinhala for CLDR