කණ්ඩායම

ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම

ආචාරය රුවන් වීරසිංහ මහතා – විද්‍යාවේදී (කොළඹ), විද්‍යාපති (කාඩිෆ්), දර්ශනශූරී (කාඩිෆ්) (පර්යේෂණාගාර ප්‍රධානී)

විරාජ් වෙල්ගම මහතා – විද්‍යාවේදී (කොළඹ), ශාස්ත්‍රපති (කැලණිය), දර්ශනපති (කොළඹ) (ජ්‍යෙෂ්ඨ කථීකාචාර්ය)

චමිල ලියනගේ මහතා – ශාස්ත්‍රවේදී (කැලණිය), (ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ සහායක)

නාමල් උඩලමත්ත මහතා – ශාස්ත්‍රවේදී (කොළඹ), දර්ශනපති (කැලණිය), (ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ සහායක)

රන්දිල් පුෂ්පානන්ද මහතා – විද්‍යාවේදී (කොළඹ), තොරතුරු තාක්ෂණවේදී (කොළඹ), විද්‍යාපති (කොළඹ), (පර්යේෂණ සහකාර)

තිලිණි නැදුන්ගොඩගේ මිය – විද්‍යාවේදී (කොළඹ), (පර්යේෂණ සහකාර)

දිල්හානි සමරනායක මිය – තොරතුරු තාක්ෂණවේදී (උපාධි අපේක්ෂක – කොළඹ), (NCICT), CAA (NAITA) (ව්‍යාපෘති සහකාර)

 

උපදේශකයින්

මහාචාර්ය ජේ. බී දිසානායක –  (හිටපු මහාචාර්ය, සිංහල අංශය – කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය)

මහාචාර්ය සර්මාද් හුසේන් – (Head – Center for Language Engineering, University of Engineering and Technology, Pakistan)

මහාචාර්ය  ඩබ්ලිව්.එම් විජේරත්න – ශාස්ත්‍රවේදී (ශ්‍රී ලංකා), ශාස්ත්‍රපති (ශ්‍රී ලංකා), දර්ශනශූරී (එඩින්බරෝ) (වාග්විද්‍යා මහාචාර්ය – කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය)

ආචාරය ලලිත් ප්‍රේමරත්න – විද්‍යාවේදී (ශ්‍රී ලංකා), පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා (කොළඹ), විද්‍යාපති (කොළඹ), Ph.Lic (චාම(ර්)ස්), දර්ශනශූරී (චාම(ර්)ස්) (ජ්‍යෙෂ්ඨ කථීකාචාර්ය – කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය පරිගණක අධ්‍යයන අංශය)

එස්.ටී නන්දසාර මහතා – BDev (ශ්‍රී ලංකා), MCS (ශ්‍රී ලංකා), MACS, MBCS (ජ්‍යෙෂ්ඨ කථීකාචාර්ය – කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය පරිගණක අධ්‍යයන අංශය)

Mr. හර්ෂ විජේවර්ධන මහතා – විද්‍යාවේදී (මියාමි), (ප්‍රධානී – මෘදුකාංග නිර්මාණ ඒකකය, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය පරිගණක අධ්‍යයන අංශය)

මහාචාර්ය සඳගෝමී කෝපරහේවා – ශාස්ත්‍රවේදී (කොළඹ), ශාස්ත්‍රපති (ලැන්කැස්ටර්), දර්ශනපති (පේරාදෙණිය), දර්ශනශූරී (කේම්බ්‍රිජ්) (ජ්‍යෙෂ්ඨ කථීකාචාර්ය – සිංහල අධ්‍යයන අංශය, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය)

හර්ෂුල ජයසූරිය මහතා – (බාහිර පර්යේෂණ සහකාර)

 

පෙර සාමාජිකයින්

වින්සන්ට් හලහාකෝන් මහතා – (වාග් සංහිතා වාග්වේදී)

දුලිප් හේරත් මහතා – විද්‍යාවේදී (කොළඹ), ශාස්ත්‍රපති (කැලණිය), දර්ශනපති (කේම්බ්‍රිජ්), (ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ සහායක)

අසංක වාසල  මහතා – විද්‍යාවේදී (කොළඹ), දර්ශනශූරී (ලිමෙරික්), (ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ සහායක)

එරංග ජයලත්ආරච්චි මහතා – විද්‍යාවේදී (පේරාදෙණිය), විද්‍යාපති (කොළඹ), (පර්යේෂණ සහායක)

නිශාන්ත මැදගොඩ මහතා – විද්‍යාවේදී (කොළඹ), ශාස්ත්‍රපති (කැලණිය), දර්ශනපති (කොළඹ), (ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ සහායක)

රාජතූරි ප්‍රේම්කුමාර් – විද්‍යාවේදී (කොළඹ), (පර්යේෂණ සහායක)

කුමුදු ගමගේ මෙනවිය – ශාස්ත්‍රවේදී (කැලණිය), (වාග්වේදී)

රිද්මා රණසිංහ මිය – ශාස්ත්‍රවේදී (කැලණිය), (ව්‍යාපෘති සහකාර)

ජීවන්ති ලියනපතිරණ මිය – විද්‍යාවේදී (කොළඹ), දර්ශනපති (කේම්බ්‍රිජ්), (පර්යේෂණ සහායක)

වින්ද්‍යා විදානගමාච්චි මිය – විද්‍යාවේදී (කොළඹ), (පර්යේෂණ සහායක)

ආසිරි රණසිංහ මහාතා – (පර්යේෂණ සහායක)

ප්‍රබුද්ධ කළණමෙත් මහතා – ශාස්ත්‍රවේදී (කොළඹ), (ව්‍යාපෘති සහකාර)

චතුමිණි රණසිංහ මිය – ශාස්ත්‍රවේදී (කැලණිය), (ව්‍යාපෘති සහකාර)

චතුරි ජයවර්ධන මෙනවිය – ශාස්ත්‍රවේදී (කොළඹ), (ව්‍යාපෘති සහකාර)

සජිනි කල්දේරා මෙනවිය – ශාස්ත්‍රවේදී (කැලණිය), (ව්‍යාපෘති සහකාර)

සුමිත්‍රා කනපති මෙනවිය – (පුහුණු)

පුබුදු තාරක විශ්වකුල මහතා – විද්‍යාවේදී (කොළඹ), (පුහුණු)

මධුර අනුෂංග  මහතා – විද්‍යාවේදී (කොළඹ), (පුහුණු)

ලක්ෂිකා නානායක්කාර මෙනෙවිය – (පුහුණු)

මොහොමඩ් නවුෂාඩ් මහතා – තොරතුරු තාක්ෂණවේදී (කොළඹ), (පුහුණු)

තරිඳු ධනුෂ්ක මහතා – විද්‍යාවේදී (කොළඹ), (පුහුණු)

සුදේශිකා මධුශානි මෙනවිය – විද්‍යාවේදී (කොළඹ), (පුහුණු)

මොහොමඩ් වසීම් මහතා – (පුහුණු)

රනිල් අශෝක මහතා – (පුහුණු)